Top
"วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3"
   2 ก.ค. 2557 04:24 น.       เปิดอ่าน 3585       แสดงความคิดเห็น   

 

 
    วันมาฆบูชา เป็นพระใหญ่อีกวันหนึ่ง ที่พุทธศาสนิกชนจะพึงระลึกถึง ทั้งในแง่ของการถือศีล ทำบุญวันพระ หลาย ๆ ครอบครอบพากันไปไหว้พระ ขอพร ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียนตามพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งสามารถไปประกอบกิจกรรมเหล่านั้นได้ที่วัดทุกแห่งทั่วประเทศ

    ทาง never-age.com ขอมีส่วนร่วมกับวันสำคัญทางศาสนานี้ ด้วยการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวหลักธรรมที่ชาวพุทธอย่างเรา ๆ ทั้งหลาย สามารถนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราได้

โอวาทปาติโมกข์

     ได้ยินกันมาตั้งแต่เด็ก ๆ เวลาเรียนพระพุทธศาสนา แต่จำกันได้หรือไม่ว่า หลักธรรมข้อนี้ มีความหมายว่าอย่างไร
โอวาทปาติโมกข์ เดิมเป็นคำสอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แสดงธรรมเพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติแก่พระสงฆ์ แต่ฆราวาสสามารถนำมาปรับใช้ได้เช่นกัน โดยมีใจความสำคัญที่เหมาะแก่การนำมาปฏิบัติ ดังนี้

    1.เพื่อขันติ ไม่ทำสิ่งที่เป็นบาปทั้งปวง ทั้งด้านทางกาย ได้แก่ การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ลักขโมย หรือแม้แต่การประพฤติผิดในกาม ด้านวาจา ได้แก่ การไม่พูดจาส่อเสียด การพูดเท็จ พูดเพ้อเจ้อ หรือการพูดหยาบ ด้านทางใจ คือ การไม่ผูกพยาบาท ไม่เห็นผิดทำนองคลองธรรมต่าง ๆ

    2.เพื่อการทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ การทำกุศลให้ถึงพร้อม หมายถึงการทำความดีในทุกรูปแบบ ทั้งกาย วาจา ใจ

    3.การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส คือการประพฤติเพื่อตัดกิเลสอันนำไปสู่การประพฤติผิดทำทองคลองธรรม ตลอดจนศีลธรรมอันดี โดยมีหลักปฏิบัติง่าย ๆ ด้วยการ ถือศีล มีสมาธิ และใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต

 

    นอกจากนี้ คำสอนของพระพุทธองค์ ที่เคยได้แสดงไว้เพื่อพระสงฆ์ ฆราวาสอย่างเรา ๆ ก็สามารถนำมาปฏิบัติได้เช่นกัน ได้แก่

    - การสำรวมในปาติโมกข์ คือ การเคารพกฎระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รวมทั้งขนบประเพณี อันดีงามของสังคม

    - การรู้จักประมาณตน คือ ความพอใจ ไม่ละโมบเกินพอดีตน พอดีในการบริโภค และการใช้สอยสิ่งของต่าง ๆ 

    - รักษาความสงบ คือ การฝึกจิตใจให้สงบ ดำรงตนด้วยกฎไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อยู่ในที่ที่สงบเหมาะสมแก่ตนเอง เพื่อให้มีความสงบทั้งกาย วาจา ใจ

    - นิพพาน เดิมข้อนี้ แสดงคำสอนแก่พระสงฆ์ แต่ฆราวาสสามารถปฏิบัติได้ หากดำเนินชีวิตตามหลัก อริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งจะทำให้เราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้

    นอกเหนือจากไปทำบุญเพื่อเสริมบารมีแล้ว การปฏิบัติธรรมควบคู่กันไป จะช่วยให้เรามีสติ ส่งผลให้มีสมาธิกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง หมั่นทำความดี จิตใจของเราจะผ่องใส และสงบร่มเย็นมากขึ้น

    ยิ่งยุคนี้เศรษฐกิจตกต่ำ บางคนตกงาน ทุกข์หนัก หรือบางคนกำลังประสบปัญหา ลองใช้ธรรมะเข้าช่วย แล้วจะพบความสุขสงบที่แท้จริง


และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ใน Facebook ของเราได้ที่ 

 

 

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.